REGULAMIN DOZOROWANEGO

PARKINGU A1

§1

Teren parkingu A1 stanowi integralną część P.T.H. MATERTRANS MATEUSZ BEDNAREK w Pyrzowicach i jest zarządzany przez P.T.H. MATERTRANS MATEUSZ BEDNAREK, 42-625 Pyrzowice, ul. Wolności 24, NIP 6450008878.

§2

Parking A1 zarządzany przez P.T.H. MATERTRANS MATEUSZ BEDNAREK i jest parkingiem dozorowanym płatnym.

§3

Użytkownik pojazdu (najemca miejsca parkingowego) poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym „Regulaminie” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

§4

Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo zatrzymać się przy obsłudze parkingu w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca parkingowego, uiścić opłatę za parkowanie oraz ściśle stosować się do poleceń obsługi.

§5

Przedmiotem zawartej umowy jest wyłącznie sam samochód oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenie fabryczne.

§6

Wydany przez parking kwit parkingowy uprawnia do korzystania z jednego miejsca parkingowego. Kwitu nie wolno pozostawiać w pojeździe. Kwit należy okazać obsłudze przed opuszczeniem parkingu.

§7

Parking A1 uznaje osobę przedkładającą kwit parkingowy za upoważnioną do kierowania pojazdem i wyjazdu nim z parkingu.

§8

W przypadku zgubienia kwitu parkingowego obsługa może zażądać okazania dowodu rejestracyjnego pojazdu. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez osobę odbierającą pojazd obsługa ma obowiązek powiadomić policję.

§9

W przypadku zagubienia kluczyków lub zatrzaśnięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza pojazdu mogą zostać podjęte dopiero po okazaniu obsłudze dowodu rejestracyjnego pojazdu.

§10

Wielkość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik niniejszego „Regulaminu”. Cennik jest do wglądu u obsługi parkingu. Opłata jest pobierana przez obsługę parkingu przy wjeździe na parking.

§11

Cennik usług parkingowych dostępny na stronie www.parkinga1pyrzowice.pl obowiązuje dla rezerwacji dokonywanych drogą online.

§12

Osobom w stanie nietrzeźwym lub, u których stan wskazuje na spożycie alkoholu, obsługa może odmówić wydania pojazdu.

§13

Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób trzecich. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić czy okna, drzwi, szyberdach, bagażnik i klapa wlewu paliwa są prawidłowo i szczelnie zamknięte.

§14

Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pojazdy, rzeczy stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione na parkingu. Parking A1 odpowiada jedynie za udowodnione szkody wyrządzone z winy umyślnej przez obsługę parkingu. Użytkownik parkingu jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić taką szkodę Parkingowi A1. Szkody widoczne muszą być zgłoszone w każdym wypadku przed opuszczeniem parkingu. Parking A1 nie odpowiada za szkody, za które ponoszą odpowiedzialność inni najemcy.

§15

Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku. Przyjmowanie i wydawanie samochodów odbywa się całą dobę.

§16

Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005r. Nr 108 poz. 908) tj. z późniejszymi zmianami oraz maksymalna prędkość 15km/h.

§17

Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne , żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§18

Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas manewrowania należy natychmiast zgłaszać obsłudze parkingu.

§19

Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, oraz własności osób trzecich na parkingu oraz za zawinione zniszczenie oraz zanieczyszczenie Parkingu A1.

§20

Wobec faktu, iż Parking ma charakter parkingu dozorowanego zarządca Parkingu A1 nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe.

§21

Parking A1 jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego zagrożenia. Parking A1 nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej, oraz warunków atmosferycznych oraz nieprzestrzegania przez korzystających z parkingu postanowień niniejszego Regulaminu.

§22

Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych zabrania się naprawiania, mycia, odkurzania pojazdów, wymiany płynów chłodzących, paliw, oleju.

§23

Przebywanie na parkingu jest dozwolone jedynie w związku z parkowaniem pojazdu.

§24

Parking A1 wystawia faktury VAT za użytkowanie parkingu na życzenie użytkowników pojazdów w recepcji parkingu, w ciągu 7 dni od daty zakończenia świadczenia usługi parkingowej.

§25

Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać na adres : parking.a1.pyrzowice@gmail.com

§26

Regulamin obowiązuje od 01.09.2019

Obecnie 3 osoby dokonują rezerwacji miejsca
na Parking A1 Katowice-Pyrzowice.

Top